ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

1.การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกสามัญเสียชีวิตจ่ายตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสามัญ
ในสหกรณ์ถึงวันที่เสียชีวิต ดังนี้
1) เป็นสมาชิกสามัญแรกเข้า แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 4,000 บาท
2) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 6,000 บาท
3) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 6 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท
4) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 6 ปีแต่ไม่เกิน 9 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
5) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 9 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 12,000 บาท
6) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 12 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 14,000 บาท
7) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 16,000 บาท
8) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 18 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 18,000 บาท
9) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท

2.การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท
3.การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสามัญกรณีสมาชิกสามัญได้รับอุบัติภัยให้จ่ายรายละ 3,000 บาท / คน / ปี
4.การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการ ตามข้อ 6.4 ให้จ่ายดังนี้
1) เป็นสมาชิกสามัญแรกเข้า แต่ไม่เกิน 1 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ 1,000 บาท
2) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 20 ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ปีละ 1,000 บาท
3) เป็นสมาชิกสามัญมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ไม่เกิน 20,000 บาท
เศษอายุการเป็นสมาชิกสามัญเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี
5.สมาชิกสามัญที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับเงินสวัสดิการ รายละ 500 บาท/ครั้ง/ปี
6.สมาชิกสามัญที่แต่งงาน จดทะเบียนสมรสครั้งแรกเท่านั้น จะได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 500 บาท
7.สมาชิกสามัญที่คลอดบุตรบุตรคนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับเงินสวัสดิการ จำนวน 500 บาท


             *** สมาชิกสามัญ หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์ จะต้องแสดงความจำนงต่อสหกรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ถ้าพันกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ***

 

news img 17216 1

 

 

 

 

Banners Link

111king2knowmocaoosalathaicooptkctoon

คุณอยู่ที่: Home ทุนสาธารณประโยชน์