บริการเงินรับฝากจากสมาชิก

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เงินฝากออมทรัพย์                                 2ุ.50         บาท/ปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                        2.70         บาท/ปี

บริการเปิดรับฝากเงิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ตามวันและเวลาราชการ

 

หมายเหตุ                -   เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500.-บาท  ขึ้นไป  และสามารถฝากเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน (ไม่เสียภาษี)

    -   สมาชิกหนึ่งคนสามารถเปิดได้ประเภทละหนึ่งบัญชี 

    -   สมาชิกถอนเงินตั้งแต่ 1,000,000  บาท ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์

 

 

                                                                      images

 

Banners Link

111king2knowmocaoosalathaicooptkctoon

คุณอยู่ที่: Home บริการเงินฝาก